Avís legal

1. Aquest web és propietat de la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ, domiciliada a Carrer de l’Església 7, Valldoreix 08197, Barcelona i amb Correu electrònic pvalldoreix@gmail.com

La PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ es reserva expressament els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts del web, prohibint l’exercici dels anteriors drets sense la seva autorització expressa.

L’establiment d’un enllaç o link a una altra pàgina o lloc a Internet, no implica en cap cas l’acceptació i aprovació per part de la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ dels seus continguts o serveis, i per tant no assumeix cap responsabilitat per ells.

Qui es proposi establir un enllaç o link a aquesta web haurà de sol·licitar prèviament el consentiment del seu titular, reservant-se la mateixa el dret a reclamar els possibles danys que es poguessin provocar per l’establiment d’aquest enllaç o link sense la necessària autorització.

2. Política de Privacitat: La PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ ha procedit a adequar-se a la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, adaptant totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris, i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

Les dades de caràcter personal que puguin recollir-se a través d’aquesta web, seran tractades de forma lleial i lícita d’acord amb els principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD ) i altra normativa de desenvolupament.

Aquestes dades podran ser incorporades a fitxers degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que estan sota responsabilitat de la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ, amb les finalitats concretes que es derivin de complir adequadament amb els serveis sol·licitats i per a enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès i relacionades sempre amb els serveis propis de la PARRÒQUIA dE SANT CEBRIÀ.

Les seves dades no podran ser cedides a tercers sense el seu consentiment, amb les excepcions establertes en els articles 11.2 i 12 de la referida Llei Orgànica 15/1999.

Els usuaris de la web podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades davant la PARRÒQUIA DE SANT CEBRIÀ per mitjà de l’adreça de correu electrònic pvalldoreix@gmail.com, o mitjançant carta dirigida a Carrer de l’Església 7, Valldoreix 08197, Barcelona.

Pulsa aquí para añadir un texto